ONLİNE EĞİTİMLER İÇİN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TANIMLAR      :

Mesafeli Satış sözleşmesinin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

SATICI             : Belirlediği kapsam ve içerikteki Eğitimi satın alan kişilere, bu Eğitimi sunan, ürün ve hizmeti satan kişiyi belirtmektedir.

ALICI               : SATICI’nın belirlediği internet sitesi üzerinden veya mobil cihaz uygulamasından, Eğitim satın alan, işbu Eğitimle bağlantılı hizmet alan ve yine Eğitimle bağlantılı ürün satın alan, bir mal veya hizmeti veya eğitimi ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişileri belirtmektedir.

İNTERNET SİTESİ       : SATICI’nın Eğitim, hizmet ve ürünlerini internet üzerinden veya mobil cihaz uygulamasından, ALICI’ya satışını gerçekleştirdiği mecra olup, işbu sözleşmede “www.minekeskin.com” olarak veya mobil uygulaması olarak ifade edilmektedir.

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER  : Eğitimin içeriği, SATICI’nın “www.minekeskin.com” internet sitesinde veya mobil uygulamasında veya teyit amaçlı gönderilebilecek e-postada belirtilecek olup, Yüzyüze Eğitim açısından aksi belirtilmediği sürece Eğitimin verileceği fiziki adres “Kazımdirik Mahallesi 217 Sokak No:21/A Bornova/İZMİR” dir. Online Eğitimde ise, internet üzerinden ve bilişim teknoloji araçlarıyla gerçekleştirilen eğitimdir.

ÜRÜN             : “www.minekeskin.com” internet sitesinde veya mobil cihaz uygulamasında, ALICI’lara satışı yapılan ONLİNE EĞİTİM, işbu Eğitimle bağlantılı verilen hizmet ve yine bu Eğitimle bağlantılı ve Eğitime uygun olarak verilen materyalleri kapsamaktadır.(Bundan sonra işbu sözleşmede Eğitim, hizmet ve ürün olarak veya Eğitim veya ONLİNE EĞİTİM olarak belirtilecektir)

ONLİNE EĞİTİM         : “www.minekeskin.com” internet sitesinde veya mobil cihaz uygulamasında, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçların yardımıyla, online olarak uzaktan bağlanılarak yapılan eğitime verilen isimdir.

SÖZLEŞME     : “www.minekeskin.com” internet sitesi üzerinden veya mobil cihaz uygulamasından SATICI’nın, ALICI’ya gerçekleştirmiş olduğu satış işleminin şart ve yükümlülüklerini içermektedir. Bu Sözleşme; ALICI’nın, SATICI’ya ait www.minekeskin.com” internet sitesi veya mobil cihaz uygulaması ile yaptığı satın alma, eğitim, teslim ve bunlara ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

KANUN           : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder

YÖNETMELİK : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni ifade eder.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENIN TARAFLARI :

Satıcı               : MİNE KESKİN (Ulviye Mine Vargönen) (Bundan sonra işbu sözleşmede SATICI olarak belirtilecektir)

Adres              : Kazımdirik Mahallesi 217 Sokak No: 21/A Bornova/İZMİR

Vergi Dairesi Ve Numarası : Bornova V.D. – 29285011402

Telefon           : 0531 458 98 28

Web Adresi     : “www.minekeskin.com”

E-posta Adresi: info@minekeskin.com

Alıcı                 : ……………….(Bundan sonra işbu sözleşmede ALICI olarak belirtilecektir)

Adres              : ………………

Telefon           : ……………….

E-posta Adresi : ………………..@……………com

ALICI, SATICI’nın belirlediği internet sitesi üzerinden veya mobil cihaz uygulamasından, Eğitim satın alan, işbu Eğitimle bağlantılı hizmet alan ve yine Eğitimle bağlantılı ürün satın alan ve kişisel bilgi girişi yapılan kişidir.

ALICI olarak “www.minekeskin.com” internet sitesine üye olan veya üye olmadan kişisel bilgi girişi yapan kişinin adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU     :

  • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi bilgileri aşağıda yazılı SATICI ile ALICI arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.
  • İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiş olup, Sözleşme’nin tarafları sözleşme çerçevesinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
  • İşbu  sözleşmenin konusu, ALICI’nın, SATICI’ya ait “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında belirtilen niteliklere, özelliklere ve fiyatlandırmaya göre Online Eğitim, işbu Online Eğitimle bağlantılı verilen hizmet ve yine bu Online Eğitimle bağlantılı ve Eğitime uygun olarak verilen ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik ortamda veya e-posta yoluyla onay-sipariş verdiği satış ile ilgili olarak Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülükleridir.
  • ALICI, satışa konu ONLİNE EĞİTİM’in, hizmetin ve ürünlerin ; temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, vs. satışa konu ONLİNE EĞİTİM, hizmet ve ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ONLİNE EĞİTİM’i sipariş verdiğini, onayladığını iş bu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasındaki ödeme sayfasında yer alan Ön Bilgilendirme ve Fatura, iş bu sözleşmenin ayrılmaz birer parçalarıdır.

MADDE 4- ALICI’NIN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR          :

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından “www.minekeskin.com” internet sitesinde veya mobil uygulamasından veya elektronik e-posta yoluyla onay-sipariş vererek kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bu internet sayfalarındaki ilgili kısımlardaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

 1. ALICI SATICI’nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 2. Ürünler’in internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçları, yöntemleri,
 3. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 4. Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 5. Sözleşme konusu Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI’nın SATICI’ya ödeyeceği toplam bedel),
 6. Ürünler’in ALICI’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 7. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,
 8. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler, j) ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,
 9. Cayma hakkı olan Ürünler’de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI’nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI’ya karşı sorumlu olacağı, SATICI’nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI’ya yapacağı geri ödemeden mahsup edebileceği,
 10. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında, ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları için yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. ALICI’nın, internet sitesinde dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detaylarını,

MADDE 5- ONLİNE EĞİTİM, HİZMET VE ÜRÜN KAPSAMI :

  • Verilecek ONLİNE EĞİTİM, hizmet ve ürünün türü, cinsi, miktarı, marka/modeli/rengi, neleri kapsadığı, içeriği, tarihi, birim fiyatı ve satış bedeli ile ödeme şekli ve bilgileri ile ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri, kargo ücreti ve fatura bilgileri satış faturasında belirtildiği gibidir.
  • ONLİNE EĞİTİM’in temel özellikleri, ürünün türü, cinsi, miktarı, özellikleri, marka/modeli/rengi, neleri kapsadığı, içeriği, tarihi, birim fiyatı ve satış bedeli ile ödeme şekli ve bilgileri ile ALICI’nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri, kargo ücreti ve fatura bilgileri satış faturasında ve “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında belirtildiği gibidir.
  • ONLİNE EĞİTİM’e konu hizmet dijital içerik hizmeti olduğu için, ALICI satın alma işlemini tamamladığı anda hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Satın alma işleminin tamamlanması ve eğitim ücretinin SATICI’nın hesaplarına geçmesi sonrasında, ALICI’ya “www.minekeskin.com”internet sitesine veya mobil uygulamasına giriş yaparak eğitimi alabilmesi için bir giriş linki verilecek veya sitede yeralacak-oluşturulacak kullanıcı giriş ve şifresi ile eğitimden faydalanabilecektir.
  • SATICI, ALICI’nın satın alma işlemini tamamladığı andan itibaren en geç 1 (bir) gün içerisinde ONLINE EĞİTİM için giriş linkini ALICI’nın “www.minekeskin.com”internet sitesine veya mobil uygulamasına üye olurken kullandığı elektronik posta adresine gönderir.
  • Ödeme Şekli, Fatura ve Teslimat Adresi, İrsaliye/ İrsaliyeli Fatura / Fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

MADDE 6- ONLİNE EĞİTİM, HİZMET VE ÜRÜN FİYATI       :

  • İçerikleri belirtilen ONLİNE EĞİTİM, hizmet ve ürünün fiyatı “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında gösterilmiş olup, ALICI’ya gönderilen fatura içeriğinde de mevcuttur.
  • Listelenen ve “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve nitelikler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
  • Sözleşme konusu Eğitim, hizmet veya ürünlerin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.
  • Faturanın düzenlendiği isim/ünvan ile sözleşmeyi onaylayanın isim/ünvanı aynı olmak zorundadır. ALICI’ya ait bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararlardan SATICI sorumlu değildir.
  • SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, Eğitimi, hizmeti veya ürünü velhasılı siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde, siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (onbeş) gün süreyle durdurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  • Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki veya mobil uygulamasındaki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

MADDE 7- ÖDEME PLANI            :

  • “www.minekeskin.com”internet sitesinden veya mobil uygulamasından veya        e-posta yoluyla, kredi kartı (Visa, MasterCard , vs.) veya banka havalesi ile ONLİNE EĞİTİM siparişi verilebilir. Sipariş tarihinden itibaren 1 (bir) gün içinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin ya da (EFT’nin) SATICI’nın banka hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır. Ödemeli gönderi veya posta çeki gibi ödeme yöntemleri kabul edilmez.
  • İnternet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’lara nakit havale veya EFT ile satın alma imkânları sunulmuştur. Havale veya EFT ile ödemede ALICI kendisine en uygun bankayı seçip işlemini yapabilir. Satışın gerçekleşme anı, yapılacak havale veya EFT işleminin tamamlandığı, yani havalenin veya EFT’nin, SATICI’nın banka hesaplarına ulaştığı andır. Yapılabilecek havale veya EFT işlemleri ile ilgili doğabilecek tüm işlem ücretleri ve masraflar Alıcı’ya ait olup, listelenen ve “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında ilan edilen satış fiyatlarının net olarak Satıcı hesaplarına geçmesi gerekmektedir.
  • Ödeme yöntemleri SATICI tarafından belirlenmiş olup, belirlenen yöntemler haricindeki ödemeler kabul edilmeyeceği gibi, ALICI’ya bu sebeple herhangi bir hak vermez.

MADDE 8- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ         :

  • ALICI, işbu sözleşmede kendisine yüklenen edimleri, mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
  • ALICI, elektronik ortamda sipariş işlemini tamamlaması ile birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.
  • ALICI, “www.minekeskin.com”internet sitesinden veya mobil uygulamasından SATICI’nın isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri ile satışa konu Eğitim, hizmet ve ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları gibi satışa konu eğitim, hizmet ve ürünle ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
  • ALICI, Eğitim, hizmet ve ürün sipariş ve ödeme koşulları, ürün kullanım talimatları ile sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
  • ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE 9- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ                  :

  • SATICI, işbu sözleşme konusu Eğitim, hizmet ve ürünlerin Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur.
  • 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler SATICI’nın internet sitesi ve mobil uygulamasında kendi nam ve hesaplarına alışveriş yapamazlar. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
  • SATICI, mücbir sebepler, sağlık sorunları, kısıtlayıcı kamusal kararlar veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Eğitim, hizmet veya ürünleri süresi içinde teslim edemez veya Eğitimi gerçekleştiremezse, durumu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür.

MADDE 10- CAYMA HAKKI – CAYMA BEDELİ :

  • Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşme’ye ilişkin bildirimler “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasında gösterilmektedir.
  • 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 maddesinin (ğ) bendine göre: elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddimallara ilişkin sözleşmelerde Alıcı cayma hakkını kullanamaz.
  • Sözleşmeye konu ONLİNE EĞİTİM; mahiyeti gereği kişilere özel, kişilerin istekleri çerçevesinde eğitim planı yapılarak ve eğitimde kullanılacak ürünlerin eğitimden önceden tedarik edilmesi ve eğitime uygun şekilde hazırlanmasını gerektiren bir içerik olduğu için ve ayrıca verilecek link ve şifrenin kullanımının sürekli ALICI’nın kullanımına açık olması sebebiyle, ALICI’nın, “www.minekeskin.com”internet sitesinden veya mobil uygulamasından satın alım işlemini tamamlaması ile ONLİNE EĞİTİM’in ifası için onay vermiş ve SATICI tarafından ifaya başlanılmış sayılır. Bu sebeple ONLİNE EĞİTİM sözleşmelerinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

MADDE 11- GENEL HÜKÜMLER :

  • “www.minekeskin.com”internet sitesinde veya mobil uygulamasındaki sözleşme konusu Eğitimin temel ve esaslı nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve cayma hakkı ve cayma bedeli konuları ile SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine dair tüm bilgilere sahip olduğunu, satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ön bilgilendirmeyi okuyup içeriğini anladığını ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  • ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Eğitime ait temel özellikler, Eğitimin vergiler dahil fiyatı, ödeme bilgileri ve cayma hakkı ile cayma bedeli bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
  • Taraflar, işbu sözleşme şartlarının yanısıra, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerini kabul ettiklerini ve bu hükümlere uygun hareket edeceklerini kabul ve beyan ederler.
  • Sözleşme konusu Eğitimin verilebilmesi için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması veya “www.minekeskin.com”internet sitesinden veya mobil uygulamasındaki ilgili sözleşmeye onay verilmesi, sözleşme konusu bedelin, SATICI tarafından belirlenen ve ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır.
  • Siparişin onaylanmasından sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile, ilgili banka veya finans kuruluşunun Eğitim bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI Eğitim bedelini SATICI’ya tazmin etmekle yükümlüdür.
  • ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya Eğitimin veya Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.
  • İşbu sözlenmenin tüm maddeleri, ALICI ve SATICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda siparişin onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.
  • Sözleşme konusu ONLINE EĞİTİM’in teslimatı için eğitim bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle eğitim bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ONLINE EĞİTİM teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 12- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR            :

  • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler;

Sipariş almak, ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri SATICI tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.

 • ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI veya çalışanları tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
 • ALICI tarafından, “www.minekeskin.com”internet sitesine veya mobil uygulamasına girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.
 • ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.
 • ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
 • “www.minekeskin.com”internet sitesine veya mobil uygulamasına ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.
 • “www.minekeskin.com”internet sitesinden veya mobil uygulamasından ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 13- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ     :

İşbu sözleşme çerçevesinde taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılabilecektir. Aksi şekilde yapılacak yazışmalar geçerli olmayacaktır. ALICI, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 14- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ – YETKİLİ YARGI YERİ            :

Ön Bilgilendirme Formunun uygulanmasında ve işbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu veya SATICI’nın adresindeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

MADDE 15- SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ    :

İşbu sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onay tarihi itibariyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.